Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1 mln.

Toelichting

30 juni 2017

30 juni 2016

Resultaat na belastingen

96

167

Aanpassingen voor:

Totale aanpassing voor kasstroom uit bedrijfsoperaties

297

71

Totaal van ontvangen dividend en geassocieerde deelnemingen en joint ventures, betaalde en ontvangen rente en betaalde vennootschapsbelasting 

-11

-55

Kasstroom uit operationele activiteiten

382

183

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-272

-226

Dividend betalingen

8

-

-

Mutatie in langlopende rentedragende schulden

-32

201

Mutatie in overige kortlopende rentedragende schulden

25

-

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-7

201

Mutatie liquide middelen

103

158

Saldo liquide middelen per 1 januari

343

211

Saldo liquide middelen acquisitie dochterondernemingen

4

61

-

Inkrimping consolidatiekring

-32

-

Saldo liquide middelen per 30 juni

475

369

Geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerde balans
Volgende paragraaf:
Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen