Geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen

x € 1 mln.

Toelichting

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio-reserve

Herwaar-derings-reserve

Reserve translatie-verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Inge-houden resultaten

Totaal eigen vermogen

Minder-heids-belangen

Totaal groeps-vermogen

Per 1 januari 2017

122

-

-

1

30

2.965

3.118

3

3.121

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

96

96

-

96

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-5

5

-

-

-

-

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-

-5

5

96

96

-

96

Dividend aan Stedin Holding N.V.

8

-

-

-

-

-

-351

-351

-

-351

Per 30 juni 2017

122

-

-

-4

35

2.710

2.863

3

2.866

x € 1 mln.

Toelichting

Gestort en opgevraagd kapitaal

Agio-reserve

Herwaar-derings-reserve

Reserve translatie-verschillen

Reserve kasstroom afdekkingen

Inge-houden resultaten

Totaal eigen vermogen

Minder-heids-belangen

Totaal groeps-vermogen

Per 1 januari 2016

122

34

779

15

90

5.434

6.474

4

6.478

Resultaat na belastingen

-

-

-

-

-

167

167

-

167

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-25

-10

-28

-

-63

-

-63

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

-

-

-25

-10

-28

167

104

-

104

Reclassificatie netto afschrijving reële waarde van gereguleerde netwerken

6

-

-

-19

-

-

19

-

-

-

Per 30 juni 2016

122

34

735

5

62

5.620

6.578

4

6.582

Geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerd kasstroomoverzicht
Volgende paragraaf:
Geselecteerde toelichtingen op de verkorte geconsolideerde halfjaarcijfers