Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

x € 1 mln.

Toelichting

Eerste halfjaar 2017

Eerste halfjaar 2016

Resultaat na belastingen

96

167

Niet-gerealiseerde resultaten die niet via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Aanpassing geherwaarderde waarde netwerken gereguleerd

-

-25

Niet-gerealiseerde resultaten die wel via de winst- en verliesrekening worden afgewikkeld

Translatieverschillen

-4

-10

Ongerealiseerd resultaat kasstroomafdekkingen

4

-37

Uitgestelde belastingverplichtingen kasstroomafdekkingen en afdekking netto-investering in buitenlandse entiteiten

-3

9

Aandeel in niet-gerealiseerde resultaten van geassocieerde deelnemingen en joint ventures, na belasting

3

-

Totaal niet-gerealiseerde resultaten

-

-63

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

96

104

Resultaatverdeling:

Minderheidsaandeelhouders

-

-

Aandeelhouders N.V. Eneco Beheer

96

104

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

96

104

Geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerde winst-en-verliesrekening
Volgende paragraaf:
Geconsolideerde balans