Geconsolideerde balans

x € 1 mln.

Toelichting

30 juni 2017

31 december 2016

Vaste activa

Materiële vaste activa

2.472

2.499

Immateriële vaste activa

671

282

Financiële vaste activa

7

481

231

Totaal vaste activa

3.624

3.012

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

6

12

12

Immateriële activa en voorraden

50

52

Handelsdebiteuren

440

500

Overige- en belastingvorderingen

207

999

Afgeleide financiële instrumenten

7

85

155

Liquide middelen

475

343

Totaal vlottende activa

1.269

2.061

TOTAAL ACTIVA

4.893

5.073

Groepsvermogen

8

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders N.V. Eneco Beheer

2.863

3.118

Minderheidsbelangen

3

3

Totaal groepsvermogen

2.866

3.121

Langlopende verplichtingen

Personeels- en overige voorzieningen

83

79

Uitgestelde belastingverplichtingen

269

187

Afgeleide financiële instrumenten

7

24

56

Rentedragende schulden

513

388

Overige schulden

117

110

Totaal langlopende verplichtingen

1.006

820

Kortlopende verplichtingen

Verplichtingen aangehouden voor verkoop

6

9

9

Personeels- en overige voorzieningen

14

13

Afgeleide financiële instrumenten

7

68

129

Rentedragende schulden

115

27

Handelscrediteuren, belasting- en overige schulden

815

954

Totaal kortlopende verplichtingen

1.021

1.132

TOTAAL PASSIVA

4.893

5.073

Met uitzondering van 31 december 2016 geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten
Volgende paragraaf:
Geconsolideerd kasstroomoverzicht