Geconsolideerde winst-en-verliesrekening

x € 1 mln.

Toelichting

Eerste halfjaar 2017

Eerste halfjaar 2016

Opbrengst energielevering en energie gerelateerde activiteiten

3

1.583

1.469

Inkoop energie en energie gerelateerde activiteiten

3

1.055

999

Brutomarge

528

470

Overige opbrengsten

22

35

Brutomarge en overige opbrengsten

550

505

Personeelsbeloningen

116

102

Uitbesteed werk en andere externe kosten

164

175

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa

107

103

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste activa

21

15

Overige bedrijfskosten

7

9

Bedrijfskosten

415

404

Bedrijfsresultaat

135

101

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen en joint ventures

1

3

Financiële baten

5

2

Financiële lasten

-15

-7

Resultaat voor belastingen

126

99

Belastingen

5

-30

-22

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

96

77

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten (netwerkactiviteiten)

6

-

90

Resultaat na belastingen

96

167

Resultaatverdeling:

Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders

-

-

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders N.V. Eneco Beheer

96

167

Resultaat na belastingen

96

167

Geen accountantscontrole toegepast.

Vorige paragraaf:
Bericht Raad van Bestuur
Volgende paragraaf:
Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten